CategoryFideo☩Video

Enlli☩Bardsey : The Wardens ☩ Y Wardeniaid

E
(Cliciwch CC am is-deitlau – Click CC for subtitles)


Hannah Engelkamp a Rhys Thwaites-Jones, ynghyd â’u plant, Osian a Taliesin, oedd Wardeiniaid Ymddiriedolaeth Ynys Enlli haf diwethaf.

Buont yn byw ar Enlli dros y tymor yn goruchwylio gweithrediadau’r Ymddiriedolaeth. Ychydig ddyddiau ar ôl iddynt gyrraedd, eisteddais i lawr gyda nhw a Taliesin i siarad am yr ynys a’u gwaith.

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩


Hannah Engelkamp and Rhys Thwaites-Jones, along with their children, Osian and Taliesin, were the Bardsey Island Trust Wardens last summer.

They lived on Bardsey for the season overseeing the Trust’s operations. A few days after they arrived, I sat down with them and Taliesin to talk about the island and their roles.

Enlli☩Bardsey : As I arrive ☩ Wrth Gyrraedd

E
(Cliciwch CC am is-deitlau – Click CC for subtitles)


Dyma’r cyntaf o’r fideos a wnaethpwyd ar ôl i fi gyrraedd Ynys Enlli. Dyma fy meddyliau a sylwadau syml agoriadol am Enlli ar ddiwrnod gwyntog iawn!

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩


This is the first of the videos recorded once I got to Bardsey Island. It is my initial opening impressions and observations about Bardsey on a very windy day!

Esgob ar Enlli ☩ Bishop on Bardsey

E


Am wythnos ym Mai 2019, roeddwn i’n gaplan ar Ynys Enlli.

Mae’r Eglwys yng Nghymru yn nodi canmlwyddiant ei datgysylltiad yn 2020 ac fel modd o hyrwyddo rhai o’r pethau a wnawn yn yr Eglwys yng Nghymru,  roeddwn i am dynnu sylw at y perl gwerthfawr hwn sy’n gorwedd nid nepell o bentref hynafol Aberdaron ar arfordir pen draw Llŷn.

Dydy bod yn gaplan Cristnogol ddim yn golygu eistedd yn myfyrio trwy’r dydd mewn eglwys gan obeithio y daw rhywun heibio i weddïo! Mae gan Gristnogion gonsyrn am bob agwedd o fywyd – sut rydyn ni’n byw, yn ymwneud â’n gilydd, y byd a’n gofal dros yr amgylchedd, yn ogystal â sut fyddwn i’n gweddïo a dysgu.

Mae’r naw fideo fues i’n eu recordio yn ymgais i gofnodi cipolwg o fywyd ar Enlli. Dwi’n cael cyfle i sgwrsio gyda Warden Gwylfa Adar Enlli, hanesydd a bardd lleol, y cychwr (sy’n gwneud yn siŵr fod pawb sy’n ymweld â’r ynys, ynghyd â’r cyflenwadau, yn cyrraedd yn ddiogel), y ffermwr a wardeniaid yr ynys, yn ogystal â Chadeirydd yr Ymddiriedolaeth sydd berchen ag Enlli.

Fe geisiais hefyd droi tudalennau hanes y llecyn rhyfeddol hwn sydd wedi creu argraff ar Frenhinoedd a llywodraethau, yn ogystal â’r miloedd o bererinion sydd wedi dilyn trywydd llwybrau’r oesoedd a chanfod Duw, crëwr a chynhaliwr y bydysawd, ar yr ynys fechan, anghysbell hon.

Fy ngobaith ydy y bydden nhw’n fodd i roi rhyw fras syniad ichi pam bod Enlli mor annwyl i gymaint o bobl ac o bosib eich ysgogi i dalu ymweliad.

Mae fy niolch i Ymddiriedolaeth Ynys Enlli am eu cefnogaeth gyda’r prosiect hwn ac i’r Canon Robert Townsend, fy nghydweithiwr, a fu’n ddyn camera amyneddgar trwy gydol f’arhosiad.


For a week in Mai 2019 I was a chaplain on Bardsey Island or Ynys Enlli to give it it’s Welsh name.

The Church in Wales marks the centenary of its disestablishment in 2020 and to promote some of the things we do in the Church in Wales, I wanted to draw attention to this priceless gem off the coast of Aberdaron at the tip of the Llŷn Peninsula.

Being a Christian chaplain doesn’t mean sitting in the church all day hoping someone might turn up to pray there! Christians are concerned for all of life – how we live, relate to each other, the world and how we care for the environment as well as how we pray and learn.

The nine videos I recorded attempt to capture the breadth of life on Bardsey. I speak to the warden of the Bardsey Bird and Field Observatory, a local historian and poet, the boatman, who ensures people and supplies arrive on Bardsey safely, the farmer, the island wardens as well as the Chair of the Trust which owns the island.

I also attempt to peel back the layers of history to reveal the wonder of life which has impacted Kings and governments as well as thousands of pilgrims who come to find that the God of the universe is found in this small and remote island.

I hope they give you some insight to why Bardsey remains so popular and might inspire you to visit too.

I am grateful to the Bardsey Island Trust for their support for this project and to Canon Robert Townsend, my colleague and patient cameraman throughout the stay.

Cristnogaeth a Gwyddoniaeth ☩ ☩ ☩ Christianity & Science

C

Wythnos ddiwethaf ces i gyfle i gwrdd â’r Athro Gordon McPhate o’r Adran Ddiwinyddiaeth ym Mhrifysgol Caer. Cyn hynny roedd yn Ddeon Caer, ond mae gwyddoniaeth yn faes sydd o ddiddordeb arbennig iddo. Roedd ein sgwrs fer yn amrywio o’r Athro Richard Dawkins i Ddeallusrwydd Artiffisial a mwy.

Last week I had the opportunity to meet with Professor Gordon McPhate from the Theology Department at the University of Chester. He was previously Dean of Chester, but science is an area of particular interest for him. Our short conversation ranged from Prof Richard Dawkins to Artificial Intelligence and more.

Arloesi ☩ Pioneer

A

Roedd yn dda i fod yn rhan o Lais 19, Cynhadledd ar Weinidogaeth Arloesol, a drefnwyd gan Athrofa Padarn Sant ar gyfer Gweinidogion Arloesi o bob cwr o Gymru.

Roedd Jonny Baker, Cyfarwyddwr Addysg Genhadol Cymdeithas Genhadaeth yr Eglwys – sy’n goruchwylio eu hyfforddiant ar gyfer Gweinidogaeth Arloesol – hefyd yn y gynhadledd i hyrwyddo ein Gweinidogion Arloesi i fyfyrio ar eu gweinidogaethau a’u llais.

Cymerais y cyfle i siarad ag o.


☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩

It was good to be part of the Llais 2019 Pioneer Ministry Conference, organised by St. Padarn’s Institute for Pioneer Ministers from around Wales.


Jonny Baker, the Director of Mission Education for the Church Mission Society – who oversees their Pioneer Ministry training – was also at the conference to help our Pioneer Ministers reflect on their ministries and voice.


I took the opportunity to talk to him.

Cod a Cherdda

C

Dyma fy Neges Fideo’r Pasg ar gyfer 2019.

Roedd yn bleser siarad â Jonno Jones am ei ffydd ers iddo ddod yn weddw, yn ogystal ag ymweld â Phont ar Fynach, Abergeirw ger Trawsfynydd – safle bedd Cristion cynnar – lle’r oeddwn yn adfyfyrio ar beth mae bedd gwag Iesu yn ei olygu i ni wrth i ni ddathlu Pasg eleni.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau’r fideo hwn a dymunaf fendithion a llawenydd i chi’r Pasg hwn.

Rise Up and Walk!

R

This is my video Easter Message for 2019.

It was a pleasure to talk to Jonno Jones about his faith since becoming widowed, as well as visiting Pont ar Fynach, Abergeirw near Trawsfynydd – the site of an early Christian grave – where I wondered what Jesus’ empty grave means for us as we celebrate Easter this year.

I hope you enjoy it and wish you peace and joy this Easter.

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta

canonrobert

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.