TagEnlli ☩ Bardsey

Enlli ☩ Bardsey : Wrth Adael – As I Leave

E
(Cliciwch CC am is-deitlau – Click CC for subtitles)


Ac felly i’r fideo olaf – fy sylwadau ar wythnos fel caplan ar Ynys Enlli.

Mae’n ynys arbennig iawn, gyda phobl arbennig – sydd, ynghyd ag Ymddiriedolaeth Ynys Enlli, yn gofalu’n angerddol amdani.

Mae’n wir werth ymweld ag Enlli!

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩


And so to the final video – my reflections on my week as chaplain on Bardsey Island.

It is a very special place, with special people – who along with the Bardsey Island Trust – care passionately about it.

It really is well worth a visit!

Enlli ☩ Bardsey : Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth – Chair of the Trust

E
(Cliciwch CC am is-deitlau – Click CC for subtitles)


Dr Rod Gritten yw Cadeirydd Ymddiriedolaeth Ynys Enlli.

Yn 40fed Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr Ymddiriedolaeth, siaradais ag ef am yr heriau sy’n wynebu’r Ymddiriedolaeth wrth edrych ymlaen at y 40 mlynedd nesaf o gynnal a datblygu bywyd ar Enlli.

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩


Dr Rod Gritten is the Chair of the Bardsey Island Trust.

At the 40th Annual General Meeting of the Trust, I talked to him to him about the challenges facing the Trust as it looks ahead to the next 40 years of maintaining and developing life on Bardsey.

Enlli ☩ Bardsey : Hanesydd – Historian

E
(Cliciwch CC am is-deitlau – Click CC for subtitles)


Mae Christine Evans yn fardd cyhoeddedig, sy’n byw ar Ynys Enlli am ran helaeth o’r flwyddyn.  Mae ganddi hefyd feddwl craff a diddordeb yn hanes yr ynys. 

Dyma ffilm weddol hir (30 munud), ond os oes gennych unrhyw ddiddordeb yn hanes amrywiol Bardsey (gan gynnwys gwyrthiau, ymweliadau brenhinol yn yr oesoedd ganol ac anfanteision tai mawr), bydd yn werth eich amser!  Mwynhewch!

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩


Christine Evans is a published poet, who lives on Bardsey Island for much of the year. She also has a sharp mind and interest in the history of the island.

This is a fairly long film (30 mins), but if you have any interest in the varied history of Bardsey (including miracles, medieval royal visits and the disadvantages of large houses), it will be worth your time! Enjoy!

Enlli ☩ Bardsey : Cristnogaeth ar Enlli – Christianity on Bardsey

E
(Cliciwch CC am is-deitlau – Click CC for subtitles)


Mae gan Ynys Enlli dreftadaeth Gristnogol hir.

Mae ‘na dystiolaeth y gallai rhai Cristnogion cynnar iawn fod wedi cymryd drosodd rhai anheddau cyn-Gristnogol cyn dyfodiad Cadfan, a sefydlodd y fynachlog gyntaf ar yr ynys yn 516AD. O dan y mynachod Awstinaidd canoloesol, daeth Enlli yn lle pererindod, cyn diddymu’r mynachlogydd a bwlch tan ddyfodiad Anghydffurfiaeth.

Rŵan, mae Bardsey unwaith eto yn lle i bererinion Cristnogol a chaplaniaeth. Mae tystiolaeth Gristnogol Enlli yn esblygu o hyd.

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩


Bardsey Island has a long Christian heritage.

There is evidence that some very early Christians might have taken over some pre-Christian dwellings before the arrival of Cadfan, who set up the first monastery on the island in 516AD. Under the medieval Augustinian monks, Bardsey became a place of pilgrimage, before the dissolution of the monasteries and a gap then to the advent of Non-Conformity.

Now, Bardsey is once again a place for Christian pilgrims and chaplaincy. Bardsey’s Christian witness continues to evolve.

Enlli ☩ Bardsey : Y Ffermwr – The Farmer

E
(Cliciwch CC a dewis ‘Cymraeg’ am is-deitlau – Click CC and chose ‘English’ for subtitles)


Mae Gareth Roberts yn byw ar Ynys Enlli am ran helaeth o’r flwyddyn ac yn rhedeg y fferm yno.

Mae hanes hir o ffermio ar yr ynys, ond rŵan, mae Gareth yn ffermio’r ynys mewn ffordd sy’n caniatáu i’r adar a’r bywyd gwyllt ffynnu.

Roedd yn berson hynod ddiddorol i siarad ag ef.

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩


Gareth Roberts lives on Bardsey Island for much of the year and runs the farm there.

There is a long history of farming on the island, but now, Gareth farms the island in a way that allows the birds and wildlife to flourish.

He was a really interesting person to talk to.

Enlli ☩ Bardsey : Y Gwylfan Adar – The Bird Observatory

E


Ydych chi’n gwybod am fywyd anhygoel aderyn o’r enw Drycin Manaw?  Mae Steve Stansfield wedi bod yn Warden Gwylfan Adar a Maes Enlli ers dros 20 mlynedd.  Ymhlith pethau eraill, mae’n goruchwylio recordio data am Adar Ddrycin Manaw, adar eraill a’r bywyd gwyllt yr ynys.  Mwynhewch!

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩


Do you know about the incredible life of a bird called a Manx Shearwater? Steve Stansfield has been the Warden of the Bardsey Bird and Field Observatory for over 20 years. Amongst other things, he oversees the recording of data about Manx Shearwaters, other birds and wildlife on the island. Enjoy!

Enlli☩Bardsey : Dyn y Cwch ☩ The Boatman

E
(Cliciwch CC a dewis ‘Cymraeg’ am is-deitlau – Click CC and chose ‘English’ for subtitles)


Mae Ynys Enlli wedi bod yn ganolog i fywyd teulu Colin Evans ers blynyddoedd lawer.  Fo sy’n rhedeg y gwasanaeth cwch sy’n mynd â phobl, anifeiliaid a phopeth arall i’r ynys ac oddi wrtho. Mae’n benderfynol i chwarae ei ran yn natblygiad ecomonig yr ynys, er mwyn i’r ynys edrych ymlaen at ddyfodol da.  Mwynhewch!


Bardsey Island has been central to the life of Colin Evans’ family for many years. He runs the boat service which takes people, animals and everything else to and from the island. He is determined to play his part in the ecomonic development of the island, so it can look forward a good future. Enjoy!

Enlli☩Bardsey : The Wardens ☩ Y Wardeniaid

E
(Cliciwch CC am is-deitlau – Click CC for subtitles)


Hannah Engelkamp a Rhys Thwaites-Jones, ynghyd â’u plant, Osian a Taliesin, oedd Wardeiniaid Ymddiriedolaeth Ynys Enlli haf diwethaf.

Buont yn byw ar Enlli dros y tymor yn goruchwylio gweithrediadau’r Ymddiriedolaeth. Ychydig ddyddiau ar ôl iddynt gyrraedd, eisteddais i lawr gyda nhw a Taliesin i siarad am yr ynys a’u gwaith.

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩


Hannah Engelkamp and Rhys Thwaites-Jones, along with their children, Osian and Taliesin, were the Bardsey Island Trust Wardens last summer.

They lived on Bardsey for the season overseeing the Trust’s operations. A few days after they arrived, I sat down with them and Taliesin to talk about the island and their roles.

Enlli☩Bardsey : As I arrive ☩ Wrth Gyrraedd

E
(Cliciwch CC am is-deitlau – Click CC for subtitles)


Dyma’r cyntaf o’r fideos a wnaethpwyd ar ôl i fi gyrraedd Ynys Enlli. Dyma fy meddyliau a sylwadau syml agoriadol am Enlli ar ddiwrnod gwyntog iawn!

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩


This is the first of the videos recorded once I got to Bardsey Island. It is my initial opening impressions and observations about Bardsey on a very windy day!

Esgob ar Enlli ☩ Bishop on Bardsey

E


Am wythnos ym Mai 2019, roeddwn i’n gaplan ar Ynys Enlli.

Mae’r Eglwys yng Nghymru yn nodi canmlwyddiant ei datgysylltiad yn 2020 ac fel modd o hyrwyddo rhai o’r pethau a wnawn yn yr Eglwys yng Nghymru,  roeddwn i am dynnu sylw at y perl gwerthfawr hwn sy’n gorwedd nid nepell o bentref hynafol Aberdaron ar arfordir pen draw Llŷn.

Dydy bod yn gaplan Cristnogol ddim yn golygu eistedd yn myfyrio trwy’r dydd mewn eglwys gan obeithio y daw rhywun heibio i weddïo! Mae gan Gristnogion gonsyrn am bob agwedd o fywyd – sut rydyn ni’n byw, yn ymwneud â’n gilydd, y byd a’n gofal dros yr amgylchedd, yn ogystal â sut fyddwn i’n gweddïo a dysgu.

Mae’r naw fideo fues i’n eu recordio yn ymgais i gofnodi cipolwg o fywyd ar Enlli. Dwi’n cael cyfle i sgwrsio gyda Warden Gwylfa Adar Enlli, hanesydd a bardd lleol, y cychwr (sy’n gwneud yn siŵr fod pawb sy’n ymweld â’r ynys, ynghyd â’r cyflenwadau, yn cyrraedd yn ddiogel), y ffermwr a wardeniaid yr ynys, yn ogystal â Chadeirydd yr Ymddiriedolaeth sydd berchen ag Enlli.

Fe geisiais hefyd droi tudalennau hanes y llecyn rhyfeddol hwn sydd wedi creu argraff ar Frenhinoedd a llywodraethau, yn ogystal â’r miloedd o bererinion sydd wedi dilyn trywydd llwybrau’r oesoedd a chanfod Duw, crëwr a chynhaliwr y bydysawd, ar yr ynys fechan, anghysbell hon.

Fy ngobaith ydy y bydden nhw’n fodd i roi rhyw fras syniad ichi pam bod Enlli mor annwyl i gymaint o bobl ac o bosib eich ysgogi i dalu ymweliad.

Mae fy niolch i Ymddiriedolaeth Ynys Enlli am eu cefnogaeth gyda’r prosiect hwn ac i’r Canon Robert Townsend, fy nghydweithiwr, a fu’n ddyn camera amyneddgar trwy gydol f’arhosiad.


For a week in Mai 2019 I was a chaplain on Bardsey Island or Ynys Enlli to give it it’s Welsh name.

The Church in Wales marks the centenary of its disestablishment in 2020 and to promote some of the things we do in the Church in Wales, I wanted to draw attention to this priceless gem off the coast of Aberdaron at the tip of the Llŷn Peninsula.

Being a Christian chaplain doesn’t mean sitting in the church all day hoping someone might turn up to pray there! Christians are concerned for all of life – how we live, relate to each other, the world and how we care for the environment as well as how we pray and learn.

The nine videos I recorded attempt to capture the breadth of life on Bardsey. I speak to the warden of the Bardsey Bird and Field Observatory, a local historian and poet, the boatman, who ensures people and supplies arrive on Bardsey safely, the farmer, the island wardens as well as the Chair of the Trust which owns the island.

I also attempt to peel back the layers of history to reveal the wonder of life which has impacted Kings and governments as well as thousands of pilgrims who come to find that the God of the universe is found in this small and remote island.

I hope they give you some insight to why Bardsey remains so popular and might inspire you to visit too.

I am grateful to the Bardsey Island Trust for their support for this project and to Canon Robert Townsend, my colleague and patient cameraman throughout the stay.

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta

canonrobert

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.