ArchiveMarch 2019

Digwyddiadau Bywyd ☩ Life Events

D

Yn gynharach y mis hwn (Mawrth 2019) daeth y Parchedig Ddr Sandra Millar o dîm Digwyddiadau Bywyd Eglwys Loegr i arwain diwrnod hyfforddi yn yr Esgobaeth.

Manteisiais ar y cyfle i ofyn iddi am Fedyddiadau, Priodasau ac Angladdau, a sut rydym yn dod o hyd at ffyrdd yn ein Hardaloedd Gweinidogaeth i wneud y gorau o’r fraint a’r rhodd o fod ochr yn ochr â phobl ar yr achlysuron arbennig hyn.

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩

Earlier this month (March 2019) the Rev’d Dr Sandra Millar from the Church of England’s Life Events team came to lead a training day in the Diocese.

I took the opportunity to ask her about Christenings, Marriages and Funerals, and how we find ways in our Ministry Areas to make the most of the privilege and gift of being alongside people at these special occasions.

Haelioni a gwaddol y Grawys : cyflwyniad

H
Dilyn Grawys

Dilyn Grawys wrth iddo ddechrau'r wythnos hon, gyda'n cwrs cyntaf i Gymru gyfan. Byddwn yn archwilio ffydd a dyfnhau ein hysbrydolrwydd yn y chwe wythnos sy'n arwain at y Pasg.Gwyliwch Esgob Bangor, Andy John, bob wythnos wrth iddo edrych ar sut mae haelioni ac etifeddiaeth yn effeithio ar ein bywydau bob dydd, a lawrlwythwch y cwrs cyfan o'n gwefan yn cym.eglwysyngnghymru.org.ukYn y ffilm heddiw, mae'r Esgob Andy yn cyflwyno'r cwrs.

Posted by The Church in Wales on Wednesday, 6 March 2019
gyda fi, Esgob Bangor!


Generosity and the inheritance of Lent : an introduction

G
Follow Lent

Follow Lent, as it starts this week, with our first all-Wales course. We'll be exploring faith and deepening our spirituality in the six weeks leading up to Easter. Watch the Bishop of Bangor each week as he explores how generosity and inheritance affect our daily lives and download the full course from our website at churchinwales.org.ukIn today's film, the Archbishop of Wales, John Davies, introduces the course.

Posted by The Church in Wales on Thursday, 28 February 2019
by the Archbishop of Wales, John Davies

Grawys 2019 Lent

G

Bu’r Grawys yn gyfnod ar gyfer hunanymholiad ers y dyddiau cynharaf o fywyd Cristnogol. Mae rhan o hyn wedi cynnwys rhai disgyblaethau megis ymprydio.

Yn ystod y Grawys, rwy’n bwriadu ymprydio ar ddydd Sadwrn fel rhan o dynnu’n agosach at Grist ac i adnewyddu fy nibyniaeth arno. Nid ydym yn byw ar fara yn unig.

Os ydych chi’n teimlo y gallwch naill ai ymuno â mi neu ddod o hyd i ddiwrnod arall neu ryw ddisgyblaeth arall sy’n cynnig rhywbeth tebyg i chi, gwnewch hynny. Boed i Grist fod yn gymorth i chwi oll.Haelioni a Gwaddol y Grawys yw teitl llyfr y Grawys eleni sydd wedi’i gomisiynu gan grŵp stiwardiaeth y Dalaith GenRus a’i baratoi gan y Parchedig Janet Fletcher.

Defnyddiwch hi a gweddïaf bydd y llyfr hwn yn ein helpu ni i gyd i ddod yn agosach at Dduw yn ystod y Grawys eleni.


☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩


Lent has been a period for self examination since the earliest days of Christian life. Part of this has involved certain disciplines such as fasting.


During Lent, I intend to fast on Saturdays as a part of drawing nearer to Christ and renewing my dependence on Him. We do not live by bread alone.


If you feel able to either join me or find an alternative day or some other discipline that offers you something similar, please do fulfil it. May Christ be your strength and stay.
 Generosity and the Inheritance of Lent is the title of this year’s Lent book which has commissioned by the Province’s GenRus stewardship group and prepared by Rev’d Janet Fletcher.

Please do use this book and I pray that it will help us all come closer to God during this Lent.

Anerchiad Synod ☩ Synod Address

A

Ym mis Chwefror 2019 ymwelais â’r tri Synod yn Esgobaeth Bangor a rhoddodd anerchiad, yn edrych ymlaen at y dyfodol.

Dyma’r anerchiad a roddais i Synod Bangor, a gynhaliwyd yn Llandudno.


☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩


In February 2019 I visited the three Synods in this Diocese of Bangor and gave an address, looking forward to the future.

This is the address which I gave to the Bangor Synod, which met in Llandudno.

Llythyrau – Letters

L

Byddaf yn cyhoeddi nifer o lythyrau’r Esgob eleni i ddelio â materion yn y Dalaith a’r Esgobaeth.

Mae fy llythyr cyntaf yn mynd i’r afael â datganiad yr Esgobion yn y Corff Llywodraethol diweddar ynglŷn â darpariaeth fugeiliol ar gyfer y rhai sydd mewn perthnasoedd o’r un rhywedd.

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩


I will be issuing several Bishop’s letters this year to deal with Provincial and Diocesan matters.

My first letter addresses the Bishops statement at the recent Governing Body on pastoral provision for those in same gender relationships.

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta

canonrobert

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.