ArchiveDecember 2019

The Coming

T

Mae ‘The Coming‘, gan y Cymro R.S. Thomas – a oedd yn fardd ac offeiriad – yn drosiad dwfn o ymgnawdoliad Iesu, ac eto mae’n siarad â’n sefyllfa ni heddiw.

Yn y gerdd mae’r geiriau’n creu cymysgedd gref o liwiau gweledol i adrodd stori Iesu’n dod yn un ohonom ni.

Fel llawer o’n carolau plygain Cymreig, sy’n cyfeirio at ddigwyddiadau Dydd Gwener y Groglith gymaint â Dydd Nadolig, mae’r gerdd yn cynnig delwedd o’r Groes fel coeden foel ar Galfaria.

Wrth ddychmygu’r berthynas rhwng Duw Dad a Duw’r Mab, mae’r gerdd yn sôn am anghyfannedd, poen ac awydd Iesu i ddod i’n hachub ni, bobl Dduw.

Rwy’n gweddïo bydd y gerdd hon yn siarad â chi, fel y mae i mi.

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩The Coming, by the Welsh preist-poet, R.S. Thomas, is a profound rendering of the incarnation of Jesus, yet it speaks of our situation today.

It is a poem whose words create a strong mix of visual colour to tell the story of Jesus becoming one of us.

Like many of our Welsh plygain carols, which refer to the events of Good Friday as much as Christmas Day, the poem offers an image of the Cross as a bare tree on Calvary.

In imagining the relationship between God the Father and God the Son, the poem speaks of desolation, pain and Jesus desire to come to save us, God’s people.

I pray that this poem speaks to you, as it does to me.

Negeseuon Nadolig 2019

N
Mae ‘Closed Captions’ (isdeitlau) ar gael wrth ddefnyddio’r botwm ‘CC’

Rwyf i’n falch i ryddhau ei negeseuon Nadolig.

Mae fy neges ysgrifenedig (isod), ‘Fedra i ddim credu hyn!’, yn ein herio ni i ddarganfod haelioni Duw wrth ddod i’r byd fel plentyn diymadferth.

Yn fy neges fideo Nadolig (sydd ar gael yn Saesneg hefyd), rwyf yn ystyried a yw stori’r Nadolig yn stori serch o chwith, ac yn ymweld â’r Caffi Pris Teg ym Mangor wrth i wirfoleddwyr y caffi yn paratoi i gynnal cinio Nadolig i’r digartref. Cafodd ei ffilmio ym Mangor, ar Fynydd Parys, ger Amlwch ac mae’n cynnwys delweddau o rai marchnadoedd Nadolig yn yr Almaen.

Mae ‘Closed Captions’ (isdeitlau) ar gael wrth ddefnyddio’r botwm ‘CC’ neu olwyn ddannedd ‘Settings’ ar Facebook.

Mae ‘na groeso i chi rannu a defnyddio’r negeseuon hyn a Nadolig llawen a dedwydd i chi i gyd.

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

‘Fedra i ddim credu hyn!’ (‘I don’t believe it!’)

Bydd dilynwyr Victor Meldrew yn cofio’n dda ei ebychiad rhwystredig, ‘I don’t believe it!’ mewn ymateb i gyfres o gyd-ddigwyddiadau damweiniol chwerthinllyd. Fe fase’r rhai ohonoch sy’n anghyfarwydd â ‘One Foot in the Grave’ yn mwynhau gwylio penodau ar YouTube neu iPlayer. Yn fynegiant o dalp o amheuaeth yn gymysg ag anghrediniaeth, daeth yr ymadrodd yn un o hoff ddywediadau’r 1990au.

Er ei fod yn llawn ffraethineb deifiol, mae rhywbeth ychydig yn ddyrchaf ôl, efallai, yn y geiriau. Ac yn Feiblaidd hefyd.  Pan glywodd Mair y newyddion ei bod am eni mab, nid yn annhebyg oedd ei hymateb cyntaf hi; pan ddywedwyd wrth y bugeiliaid bod Ceidwad byd yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeiliaid, tebyg iawn oedd eu hymateb hwythau.

Dydy’r datganiadau hanesyddol rheini ddim yn cynnwys surni Victor, ond maen nhw’n rhannu’r un anghrediniaeth. Mewn gwirionedd, mae hi’n anodd pan fo’r blynyddoedd yn llunio disgwyliadau penodol am y byd, sut mae pethau i fod, be’ sy’n wir a be’ sy ddim. Ac felly, pan fo rhywbeth cwbl annisgwyl yn digwydd, sy’n chwalu ffiniau arferol yr hyn sy’n gredadwy, mae’n hawdd deall pam mai ‘Fedra i ddim credu hyn!’ ydy’r ymateb cyntaf.

Dwi wedi fy nghyffwrdd yn ddiweddar gan ddewrder yr adwaith rhyfeddol a welwyd ar Bont Llundain gan ddynion gwrol ac anhunanol neu gan y rhai sy’n gwrthod ildio i awyrgylch o anobaith a Brexit blinderus. Fe welais fywydau’n cael eu cyffwrdd trwy garedigrwydd banciau bwyd lleol a Chaffi Pris Teg ym Mangor a sut y gwelir newid yn amgylchiadau pobl bregus.  Mae hi’n ymddangos i mi fod y gallu hwn, i newid a chael ein trawsnewid, yn mynd at wraidd ystyr y Nadolig. Pan deimlwn ninnau Oleuni’r Byd yn treiddio ein tywyllwch ni neu ryfeddod Duw hael sy’n estyn allan yn y ffordd fwyaf anhygoel trwy fabi diymadferth, dyna pryd y daw’r Nadolig yn fyw.

Yr eiliad honno ydy’r groesfan lle gallwn un ai ymuno â’r angylion a bloeddio canu… neu styfnigo fel yr hen Victor a dweud ‘I don’t believe it’. Ni biau’r dewis.

+Andrew Bangor

Christmas Messages 2019

C
Closed Captions (subtitles) are available by using the button ‘CC’

Here are my Christmas messages for this year.

The written message (below), ‘ I don’t believe it!’, challenges us to discover the generosity of God in coming to the world as a helpless child.

In the video Christmas message (which is available in Welsh as well), I wonder whether the Christmas story is a love story in reverse, and it features Bangor’s Fair Price Café as volunteers prepare to host a Christmas lunch for the homeless. It was filmed in Bangor, on Parys Mountain, near Amlwch and includes images from some Christmas markets in Germany.

Closed Captions (subtitles) are available by using the button ‘CC’ or via the settings ‘cog’ on Facebook.

Please do share and use these messages and a blessèd Christmas to you all!

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩

‘I don’t believe it’

Fans of Victor Meldrew will remember his unforgettable ‘I don’t believe it’ outburst and the riotous disasters which followed. Those unfamiliar with ‘One Foot in the Grace’ have a treat in store via YouTube or iPlayer. Synonymous with a scepticism born of incredulity, the words became the catchphrase of the 1990s.

Though dripping with caustic wit there is something, perhaps, salutary in the outburst. And Biblical too. When Mary was told the news she would bear a son her first response was little different; when the shepherds were told a Saviour was lying in a feeding trough, theirs was much the same.

All the ancient statements lack Victor’s acidity but they share the same disbelief. In truth, it’s hard when the years shape certain expectations about the world, the way things are, what’s true and what isn’t. And so, when something utterly unexpected happens, which breaks up these settled boundaries of belief, we can understand why ‘I don’t believe it’ becomes the first response.

I’ve been struck recently by the courage of some extraordinary behaviour whether seen on London Bridge by fearless and selfless human beings or by those who refuse to concede to an agenda of despair and Brexit fatigue. I’ve seen lives touched by kindness in local foodbanks and a Fair Price Café in the city of Bangor and how change takes place in the fortunes of vulnerable people. This capacity to change and be changed seems to me gets to the heart of what Christmas means. When we discover the Light of the World piercing our own darkness or the wonder of a generous God reaching out in the most extraordinary of ways through a helpless child, Christmas comes alive.

It’s at this point we might choose to join the angels and sing a bit. Or stick with Victor and say ‘I don’t believe it’. The choice is ours.

+Andrew Bangor


Llythyr i Aelodau Seneddol ☩ Letter to MPs

L

Heddiw, rwyf wedi ysgrifennu at bob un o’r Aelodau Seneddol sydd newydd eu hethol ar gyfer ein Hesgobaeth. Rwyf yn tynnu sylw at faterion a gobeithiaf a gweddïaf bydd ar eu calonnau hwythau hefyd, fel gweision y bobl.

13eg Rhagfyr 2019

Annwyl AS,

Rwy’n ysgrifennu i’ch llongyfarch ar eich etholiad diweddar fel AS. Rwyf am eich sicrhau y gweddïr amdanoch yn rheolaidd yn yr Esgobaeth a’n bod yn gwerthfawrogi’r heriau yr ydych yn eu hwynebu wrth ichi gychwyn ar eich cyfrifoldeb newydd mewn gwasanaeth.

Byddwch yn ymwybodol ein bod yn wynebu heriau sylweddol sy’n gymdeithasol, economaidd ac ysbrydol ledled Gogledd Orllewin Cymru. Rydym wedi profi cynnydd yn nifer y rhai sy’n ddigartref ac mae un o’r gweithrediadau banc bwyd mwyaf (ym Mangor) wedi nodi cynnydd yn y galw sy’n fwy na 100% yn y 18 mis diwethaf. Mae nifer y bobl sy’n dioddef o faterion iechyd meddwl hefyd yn cynyddu ac yn rhoi baich ar gymunedau sydd heb y gallu i gynnig y math o gefnogaeth arbenigol sydd ei hangen. Byddwch hefyd yn gwybod bod rhannau o gymdeithas yn ystyried eu dyfodol gyda phryder p’un ai mewn perthynas â newidiadau i daliadau ffermio neu’r ffordd y mae’r economi wledig yn aml yn cael ei hanghofio a’i gwthio i’r cyrion.

Hoffwn annog arnoch chi yn benodol eich cefnogaeth i gynnal y gyllideb cymorth dramor gyfredol sydd nid yn unig yn sicrhau’r rheini sy’n llawer mwy agored i niwed nag yr ydym yn cael ein cefnogi ond sy’n darparu’r sefydlogrwydd sy’n cynhyrchu hadau dinesig a sefydlogrwydd cymunedau.

Nid yw’r cyfraniad Cristnogol i ddadl wleidyddol yn bleidiol ond mae’r rhinweddau sy’n annwyl gennym yn sylweddol. Dysgodd Iesu Grist y dylai ein cymydog yn ogystal â ni ein hunain ddarparu’r cymhelliant a’r ffocws ar gyfer ymgysylltu a blaenoriaethau – nid yw’n ddigon ceisio’r hyn sydd er ein budd ein hunain yn unig. Rwy’n mawr obeithio y byddwch chi’n blaenoriaethu ac yn cefnogi’r polisïau hynny sy’n cydnabod sefyllfa’r rhai sydd angen ein help yn anad dim.

Edrychaf ymlaen at weithio gyda chi i hyrwyddo cymdeithas dda yng Ngogledd Orllewin Cymru a byddwn yn gwerthfawrogi cyfle i gwrdd â chi yn y dyfodol agos.

Yr eiddoch yn gywir

+ Andrew Bangor

Today I have written to each of the newly elected MPs for our Diocese to highlight the issues which, as servants of the people, I hope and pray will be on their hearts as well.

13th December

Dear MP,

I am writing to congratulate you on your recent election as MP. I want to assure you that you will be prayed for regularly in the diocese and that we appreciate the challenges you face as you commence your new responsibility in service.

You will be aware that we face significant challenges which are societal, economic and spiritual across North West Wales. We have experienced an increase in the number of those who are homeless and one of the largest foodbank operations (in Bangor) has reported an increase in demand that is in excess of 100% in the last 18 months. The number of people who are suffering from mental health issues is also increasing and placing a burden on communities ill equipped to offer the kind of specialist support needed. You will also know that parts of society are contemplating their future with concern whether in relation to changes to farming payments or to the way the rural economy is often forgotten and marginalised.

I wish to urge upon you in particular your support for the maintenance of the current overseas aid budget which not only ensures those far more vulnerable than we are supported but provides the stability which generates seeds of civility and the stability of communities. 

The Christian contribution to political debate is not partisan but the virtues we hold dear are significant. Jesus Christ taught that our neighbour as well as ourselves should provide the motivation and focus for engagement and priorities – it is not enough to simply seek what is in our own interests. I very much hope you will prioritize and support those policies which recognize the situation of those who need our help most of all.

I look forward to working with you for the furthering of good society in North West Wales and would value an opportunity to meet with you in the near future.

Yours sincerely

+Andrew Bangor

Enlli ☩ Bardsey : Wrth Adael – As I Leave

E
(Cliciwch CC am is-deitlau – Click CC for subtitles)


Ac felly i’r fideo olaf – fy sylwadau ar wythnos fel caplan ar Ynys Enlli.

Mae’n ynys arbennig iawn, gyda phobl arbennig – sydd, ynghyd ag Ymddiriedolaeth Ynys Enlli, yn gofalu’n angerddol amdani.

Mae’n wir werth ymweld ag Enlli!

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩


And so to the final video – my reflections on my week as chaplain on Bardsey Island.

It is a very special place, with special people – who along with the Bardsey Island Trust – care passionately about it.

It really is well worth a visit!

Enlli ☩ Bardsey : Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth – Chair of the Trust

E
(Cliciwch CC am is-deitlau – Click CC for subtitles)


Dr Rod Gritten yw Cadeirydd Ymddiriedolaeth Ynys Enlli.

Yn 40fed Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr Ymddiriedolaeth, siaradais ag ef am yr heriau sy’n wynebu’r Ymddiriedolaeth wrth edrych ymlaen at y 40 mlynedd nesaf o gynnal a datblygu bywyd ar Enlli.

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩


Dr Rod Gritten is the Chair of the Bardsey Island Trust.

At the 40th Annual General Meeting of the Trust, I talked to him to him about the challenges facing the Trust as it looks ahead to the next 40 years of maintaining and developing life on Bardsey.

Enlli ☩ Bardsey : Hanesydd – Historian

E
(Cliciwch CC am is-deitlau – Click CC for subtitles)


Mae Christine Evans yn fardd cyhoeddedig, sy’n byw ar Ynys Enlli am ran helaeth o’r flwyddyn.  Mae ganddi hefyd feddwl craff a diddordeb yn hanes yr ynys. 

Dyma ffilm weddol hir (30 munud), ond os oes gennych unrhyw ddiddordeb yn hanes amrywiol Bardsey (gan gynnwys gwyrthiau, ymweliadau brenhinol yn yr oesoedd ganol ac anfanteision tai mawr), bydd yn werth eich amser!  Mwynhewch!

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩


Christine Evans is a published poet, who lives on Bardsey Island for much of the year. She also has a sharp mind and interest in the history of the island.

This is a fairly long film (30 mins), but if you have any interest in the varied history of Bardsey (including miracles, medieval royal visits and the disadvantages of large houses), it will be worth your time! Enjoy!

Enlli ☩ Bardsey : Cristnogaeth ar Enlli – Christianity on Bardsey

E
(Cliciwch CC am is-deitlau – Click CC for subtitles)


Mae gan Ynys Enlli dreftadaeth Gristnogol hir.

Mae ‘na dystiolaeth y gallai rhai Cristnogion cynnar iawn fod wedi cymryd drosodd rhai anheddau cyn-Gristnogol cyn dyfodiad Cadfan, a sefydlodd y fynachlog gyntaf ar yr ynys yn 516AD. O dan y mynachod Awstinaidd canoloesol, daeth Enlli yn lle pererindod, cyn diddymu’r mynachlogydd a bwlch tan ddyfodiad Anghydffurfiaeth.

Rŵan, mae Bardsey unwaith eto yn lle i bererinion Cristnogol a chaplaniaeth. Mae tystiolaeth Gristnogol Enlli yn esblygu o hyd.

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩


Bardsey Island has a long Christian heritage.

There is evidence that some very early Christians might have taken over some pre-Christian dwellings before the arrival of Cadfan, who set up the first monastery on the island in 516AD. Under the medieval Augustinian monks, Bardsey became a place of pilgrimage, before the dissolution of the monasteries and a gap then to the advent of Non-Conformity.

Now, Bardsey is once again a place for Christian pilgrims and chaplaincy. Bardsey’s Christian witness continues to evolve.

Enlli ☩ Bardsey : Y Ffermwr – The Farmer

E
(Cliciwch CC a dewis ‘Cymraeg’ am is-deitlau – Click CC and chose ‘English’ for subtitles)


Mae Gareth Roberts yn byw ar Ynys Enlli am ran helaeth o’r flwyddyn ac yn rhedeg y fferm yno.

Mae hanes hir o ffermio ar yr ynys, ond rŵan, mae Gareth yn ffermio’r ynys mewn ffordd sy’n caniatáu i’r adar a’r bywyd gwyllt ffynnu.

Roedd yn berson hynod ddiddorol i siarad ag ef.

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩


Gareth Roberts lives on Bardsey Island for much of the year and runs the farm there.

There is a long history of farming on the island, but now, Gareth farms the island in a way that allows the birds and wildlife to flourish.

He was a really interesting person to talk to.

Enlli ☩ Bardsey : Y Gwylfan Adar – The Bird Observatory

E


Ydych chi’n gwybod am fywyd anhygoel aderyn o’r enw Drycin Manaw?  Mae Steve Stansfield wedi bod yn Warden Gwylfan Adar a Maes Enlli ers dros 20 mlynedd.  Ymhlith pethau eraill, mae’n goruchwylio recordio data am Adar Ddrycin Manaw, adar eraill a’r bywyd gwyllt yr ynys.  Mwynhewch!

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩


Do you know about the incredible life of a bird called a Manx Shearwater? Steve Stansfield has been the Warden of the Bardsey Bird and Field Observatory for over 20 years. Amongst other things, he oversees the recording of data about Manx Shearwaters, other birds and wildlife on the island. Enjoy!

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta

canonrobert

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.