ArchiveMarch 2020

Addoliad : Garawys 5 – Lent 5

A


Gwn nad ydym yn gallu bod yn ein hadeiladau eglwys ar hyn o bryd, ond nid yw hynny’n golygu bod y gwaith addoli – moli Duw – hefyd yn dod i ben.

Gallwn addoli – moli Duw – unrhyw le, ar unrhyw adeg, felly lawrlwythwch a defnyddiwch yr addoliad y mae’r Esgobaeth yn ei ddarparu.

Cliciwch y ddolen hon i fynd i’r dudalen we lle byddwch chi’n dod o hyd i wasanaeth, y darlleniadau ac anerchiad a gweddïau gennyf ar ffurf fideo.

Mae’n Sul y Dioddefaint, mae’r Wythnos Sanctaidd yn agosáu. Gadewch inni foli Duw!


I know that we are not able to be in our church buildings at the moment, but that does not mean that the work of worship – praising God – also comes to an end.

We can worship – praise God – anywhere, at any time, so please do download and use the worship which the Diocese is providing.

Click this link to go to the webpage where you will find a service, the readings and an address and some prayers from me in video form.

It’s Passion Sunday, Holy Week draws nearer. Let us praise God!

Covid 19 ☩ 17-03-2020

C


Neges oddi wrth Esgob Andy heddiw

Mae’r cyhoeddiad neithiwr gan y Prif Weinidog wedi pwysleisio difrifoldeb y sefyllfa sy’n ein hwynebu. Mae hefyd wedi darparu gwybodaeth newydd ar gyfer yr Eglwys y mae angen ei ddadansoddi ac y bydd angen ei adlewyrchu yn ein harferion a’n hymddygiad. Mae’n amserol bod cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn y dalaith heddiw i baratoi canllawiau newydd.

A gaf ofyn am eich gweddïau dros yr Esgobion ac eraill a fydd yn ymgynghori ar ran yr Eglwys yng Nghymru heddiw – am ddoethineb a dirnadaeth wrth wneud penderfyniadau.

A gaf ofyn hefyd am eich hamynedd wrth i ganllawiau newydd gael eu cadarnhau a’u cylchredeg. Bydd llawer i’w ennill o allu siarad â mesur o bendatrwydd yn y dyddiau nesaf, a sicrhau ein bod yn glir ac yn gyson yn ein dweud a’n harfer.

A gaf yn arbennig eich annog i ofalu amdanoch eich hun a’ch teuluoedd wrth i chi weinidogaethu i’ch cymunedau, a sicrhau bod eich timau gweinidogaeth yn cymryd yr un gofal. Rhaid inni fod yn barod dros yr wythnosau nesaf i fod ochr yn ochr â’r rhai yn ein cymunedau a fydd yn bryderus, mewn poen ac mewn angen. Ond bydd angen i ni hefyd ddilyn arweiniad eglwysig a llywodraethol, rheoli risg, a gweithredu gyda doethineb a dirnadaeth.

Yn olaf, mae gennyf gais am gymorth. Os ydych wedi paratoi gweddïau neu ddeunydd ysbrydol arall i’w gylchredeg ar yr adeg hon, a gaf ofyn ichi anfon copi at Siôn, gan fy mod yn gobeithio y byddwn yn gallu paratoi, casglu a rhannu deunydd ysbrydol yn y ddwy iaith dros y dyddiau nesaf.

Rwy’n rhagweld ysgrifennu eto yfory, ac ynghynt na hynny os yw’n bosibl, i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi wrth i bethau ddatblygu.


A message from Bishop Andy today

Yesterday evening’s announcement from the Prime Minister has emphasised the seriousness of this situation we face. It has also provided the Church with new information that needs to be digested and will need to be reflected in our practice. It is timely that meetings are taking place in the province today to prepare new guidance.

May I ask for your prayers for the Bishops and others who will be conferring on behalf of the Church in Wales today – for wisdom and discernment in their decision-making.

May I also ask for your patience as new guidance is confirmed and circulated. There will be much to be gained from being able to speak with confidence in these coming days, and to ensure that we are clear and consistent in our pronouncements and our practice.

May I, in particular, urge you to take care of yourselves and your families as you minister to your communities, and to ensure that your ministry teams take the same care. We must be ready over these coming weeks to be alongside those in our communities who will be anxious, in pain and in need. But we will also need to follow church and governmental guidance, to manage risk, and to act with wisdom and judgement.

Finally, a request. If you have prepared prayers or other spiritual material for circulation at this time, may I ask you to send a copy to Siôn, as I hope that we will be able to prepare, gather and share translated spiritual material over coming days.

I anticipate writing again tomorrow, and sooner if possible, to keep you informed as the situation develops.

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta

canonrobert

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.