CategoryGarawys ☩ Lent

Addoliad : Garawys 5 – Lent 5

A


Gwn nad ydym yn gallu bod yn ein hadeiladau eglwys ar hyn o bryd, ond nid yw hynny’n golygu bod y gwaith addoli – moli Duw – hefyd yn dod i ben.

Gallwn addoli – moli Duw – unrhyw le, ar unrhyw adeg, felly lawrlwythwch a defnyddiwch yr addoliad y mae’r Esgobaeth yn ei ddarparu.

Cliciwch y ddolen hon i fynd i’r dudalen we lle byddwch chi’n dod o hyd i wasanaeth, y darlleniadau ac anerchiad a gweddïau gennyf ar ffurf fideo.

Mae’n Sul y Dioddefaint, mae’r Wythnos Sanctaidd yn agosáu. Gadewch inni foli Duw!


I know that we are not able to be in our church buildings at the moment, but that does not mean that the work of worship – praising God – also comes to an end.

We can worship – praise God – anywhere, at any time, so please do download and use the worship which the Diocese is providing.

Click this link to go to the webpage where you will find a service, the readings and an address and some prayers from me in video form.

It’s Passion Sunday, Holy Week draws nearer. Let us praise God!

Negeseuon Nadolig 2019

N
Mae ‘Closed Captions’ (isdeitlau) ar gael wrth ddefnyddio’r botwm ‘CC’

Rwyf i’n falch i ryddhau ei negeseuon Nadolig.

Mae fy neges ysgrifenedig (isod), ‘Fedra i ddim credu hyn!’, yn ein herio ni i ddarganfod haelioni Duw wrth ddod i’r byd fel plentyn diymadferth.

Yn fy neges fideo Nadolig (sydd ar gael yn Saesneg hefyd), rwyf yn ystyried a yw stori’r Nadolig yn stori serch o chwith, ac yn ymweld â’r Caffi Pris Teg ym Mangor wrth i wirfoleddwyr y caffi yn paratoi i gynnal cinio Nadolig i’r digartref. Cafodd ei ffilmio ym Mangor, ar Fynydd Parys, ger Amlwch ac mae’n cynnwys delweddau o rai marchnadoedd Nadolig yn yr Almaen.

Mae ‘Closed Captions’ (isdeitlau) ar gael wrth ddefnyddio’r botwm ‘CC’ neu olwyn ddannedd ‘Settings’ ar Facebook.

Mae ‘na groeso i chi rannu a defnyddio’r negeseuon hyn a Nadolig llawen a dedwydd i chi i gyd.

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

‘Fedra i ddim credu hyn!’ (‘I don’t believe it!’)

Bydd dilynwyr Victor Meldrew yn cofio’n dda ei ebychiad rhwystredig, ‘I don’t believe it!’ mewn ymateb i gyfres o gyd-ddigwyddiadau damweiniol chwerthinllyd. Fe fase’r rhai ohonoch sy’n anghyfarwydd â ‘One Foot in the Grave’ yn mwynhau gwylio penodau ar YouTube neu iPlayer. Yn fynegiant o dalp o amheuaeth yn gymysg ag anghrediniaeth, daeth yr ymadrodd yn un o hoff ddywediadau’r 1990au.

Er ei fod yn llawn ffraethineb deifiol, mae rhywbeth ychydig yn ddyrchaf ôl, efallai, yn y geiriau. Ac yn Feiblaidd hefyd.  Pan glywodd Mair y newyddion ei bod am eni mab, nid yn annhebyg oedd ei hymateb cyntaf hi; pan ddywedwyd wrth y bugeiliaid bod Ceidwad byd yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeiliaid, tebyg iawn oedd eu hymateb hwythau.

Dydy’r datganiadau hanesyddol rheini ddim yn cynnwys surni Victor, ond maen nhw’n rhannu’r un anghrediniaeth. Mewn gwirionedd, mae hi’n anodd pan fo’r blynyddoedd yn llunio disgwyliadau penodol am y byd, sut mae pethau i fod, be’ sy’n wir a be’ sy ddim. Ac felly, pan fo rhywbeth cwbl annisgwyl yn digwydd, sy’n chwalu ffiniau arferol yr hyn sy’n gredadwy, mae’n hawdd deall pam mai ‘Fedra i ddim credu hyn!’ ydy’r ymateb cyntaf.

Dwi wedi fy nghyffwrdd yn ddiweddar gan ddewrder yr adwaith rhyfeddol a welwyd ar Bont Llundain gan ddynion gwrol ac anhunanol neu gan y rhai sy’n gwrthod ildio i awyrgylch o anobaith a Brexit blinderus. Fe welais fywydau’n cael eu cyffwrdd trwy garedigrwydd banciau bwyd lleol a Chaffi Pris Teg ym Mangor a sut y gwelir newid yn amgylchiadau pobl bregus.  Mae hi’n ymddangos i mi fod y gallu hwn, i newid a chael ein trawsnewid, yn mynd at wraidd ystyr y Nadolig. Pan deimlwn ninnau Oleuni’r Byd yn treiddio ein tywyllwch ni neu ryfeddod Duw hael sy’n estyn allan yn y ffordd fwyaf anhygoel trwy fabi diymadferth, dyna pryd y daw’r Nadolig yn fyw.

Yr eiliad honno ydy’r groesfan lle gallwn un ai ymuno â’r angylion a bloeddio canu… neu styfnigo fel yr hen Victor a dweud ‘I don’t believe it’. Ni biau’r dewis.

+Andrew Bangor

Pregeth Offeren Crism ☩ Chrism Eucharist Sermon

P

Mobile? English? Scroll ⬇️

Cadeirlan Bangor
Dydd Llun Ebrill 15, 2019
Mathew 20:20-28

Er nad ydy’r awch am rym, bri a safle yn bechod sy’n neilltuol i grefydd, dydy o ddim ‘chwaith yn un newydd. Ddylen ni ddim â synnu ei ganfod, felly, yn y stori a glywson ni yn yr efengyl heddiw ym Mathew 20. Er bod ychydig o amrywiaethau, mae’r achlysur yn gyffredin i’r efengylau synoptig, dim ond bod y lleoliadau’n wahanol.

Heddiw, dwi am inni wneud ychydig o astudiaeth Feiblaidd, rhywfaint o waith testun. Dwi hefyd am inni chwilio a thaflu goleuni ar arwyddocâd deinamig y groes/yr atgyfodiad er mwyn deall eto ein tasgau fel gweinidogion yng ngoleuni hyn. Ond yn bennaf oll, dwi am inni glywed eto galwad Crist, y Croeshoeliedig Un, i gamu ‘mlaen yn bellach a phellach ar hyd taith y bywyd hwn sydd ganddo ar ein cyfer.

Ac felly at y testun. Mae Luc yn cynnwys y stori hon neu rywbeth tebyg iawn yn Luc 22:24f ond yn gosod y cyd-destun am yr alwad i wasanaethu o fewn y Swper Olaf, a newid y drefn rhyw ychydig. I Luc, mae’r Swper Olaf yn y bôn am y ffordd y bu Crist yn gwasanaethu ei ddisgyblion trwy eu caru a’ gweini arnyn nhw. A dim ond pan ddaw’r math hwn o wasanaethu mewn cariad yn rhan annatod o’n dilladu mewnol y caiff y dasg o’n blaenau o gyflwyno’r Deyrnas i’r holl bobl ei chyflawni. ‘Cymwynaswyr’ ydy’r Cenhedloedd, sy’n ymarfer rhyw fath o ymddiriedolaeth haelfrydig dros y bobloedd, ond gan sicrhau rheolaeth ac awdurdod bob amser. Ond mae ffocws a bwriad i wasanaethu’r Deyrnas. Nid ffug-garedigwrydd gwag a goddefol mo hyn. Ac mae’r dewis p’un ai ein bod yn bwyta ac yfed yn y Deyrnas yn dibynnu ar p’un ai bod hynny wedi’i blethu’n ddwfn i wead ein heneidiau yn hytrach nag addurn, swyddogaeth neu berfformiad arwynebol.  

Mae Marc bron yn ddrych i Mathew, heblaw am gynnwys mam y bachgen i lefaru. Does dim modd dweud ai manylyn ydy hwn sydd wedi’i gynnwys er mwyn arbed y bechgyn rhag cywilydd llwyr, ond mae Ioan yn cofnodi mai rhyw fath o eiriolwr oedd mam Iesu hefyd (Ioan 2), felly efallai bod merched pwerus wedi bod yn rhan o’r hanes a’r traddodiad yn hirach nag ydyn ni’n barod i gyfaddef.   

Y farn radical, ryddfrydol ar y stori ydy mai stori ddychmygol ydy h: er mwyn cyflwyno rhyw sicrwydd neu gysur i’r Cristnogion cynnar pan fo rhai o’r cymeriadau amlwg yn cael eu lladd neu’u carcharu (doedd hyn ddim yn y sgript), y byddai eu dioddefaint yn dwyn i gof geiriau proffwydol Iesu: bod y pethau hyn yn mynd i ddigwydd o hyd oherwydd i’r Arglwydd ragweld hyn.

Ond, yn fy meddwl i, cofnod mwy trawiadol ydy’r ffordd roedd Iesu’n deall y Deyrnas ac yn addysgu amdani’n rheolaidd. Mae’r Cenhedloedd yn awdurdodi dros eraill (y gair Groeg amdano ydy ‘Kupienier’), nid fel ffordd o gamddefnyddio grym ond am nad ydyn nhw’n adnabod gwir natur bywyd yn Nheyrnas Dduw: yma braint a mawredd ydy gwasanaethu, i ennill mae’n rhaid colli, i hawlio mae’n rhaid fforffedu.

Mae yfed y gwpan a yfodd Crist yn golygu ei ddilyn i Galfaria. Dim ond yno mae bywyd, a hynny yn ei lawnder, i’w gael.

Ac wrth gwrs, y gwas dioddefus sy’n dweud y pethau hyn. Fo ydy’r athro a’r ymarferydd fel ei gilydd. Yn yr Hen Destament, roedd y gair ‘cwpan (ad.22) bron bob amser yn dynodi llid a barn ddwyfol  – yfai gelynion Duw pob diferyn o gwpan cymysgedd ei ddicter (Salm 75:8)ac yn Eseia (51:17) hefyd, cwpan barn ac nid gwin sy’n achosi dynion i feddwi. Ond NID cwpan llid a dicter gawn ni yma, yn hytrach cariad, gwasanaeth a dioddefaint. Mae yfed y gwpan a yfodd Crist yn golygu ei ddilyn i Galfaria. Dim ond yno mae bywyd, a hynny yn ei lawnder, i’w gael.

Does dim modd cael atgyfodiad heb groes a Chalfaria. Fe’n galwyd, yn wastadol, i gofleidio’r deinamig rhyfeddol hwn o farw gyda Fo er mwyn inni gael byw gyda Fo hefyd.

Hoffwn dro i annerch fy nghydweithwyr ordeiniedig a thrwyddedig rŵan, os ga i? Rydyn ni’n wynebu heriau sylweddol o’n blaenau fel eglwys, ond mae un peth yn glir, er efallai ddim mor hawdd i’w ddygymod. Hynny ydy, bod Crist wedi’n galw ni fel Eglwys i ddioddef. Does dim modd cael Crist Dioddefus heb fod Corff Crist, ei Eglwys, yn dioddef. Does dim modd cael atgyfodiad heb groes a Chalfaria. Fe’n galwyd, yn wastadol, i gofleidio’r deinamig rhyfeddol hwn o farw gyda Fo er mwyn inni gael byw gyda Fo hefyd. Ac fe hoffwn roi ambell awgrym o’r modd y bydd rhaid i hyn amlygu’i hyn yn ein gweinidogaeth.

Fe wyddoch i gyd ein bod wedi’n hymrwymo i sawl cynllun efengylu uchelgeisiol o fewn i’r esgobaeth:

  • rydyn ni wedi ymrwymo i ailgysylltu’r llwybrau a’r mannau hynafol – ffyrdd y pererinion gynt – gyda’r efengyl, er mwyn galluogi’r rhai hynny sy’n cyrraedd, deimlo presenoldeb Duw.
  • Rydyn ni wedi cytuno i blannu cymuned Gymraeg i ddisgyblion newydd, gyda’r gallu i greu gweinidogion newydd a chymhathu modd newydd o fod yn Gymry ifanc Cristnogol yn yr 21ain ganrif.
  • Rydyn ni hefyd wedi addo cefnogi 5 prosiect mentregar fydd â’r gallu i adael i eglwys newydd dyfu o’u mewn.

Mae bywyd go iawn yn gofyn ffydd go iawn. Ac fe ddaw bendith go iawn a gras gan Grist, er a thrwy ei gleisiau, eto’n fyw.

Ond er mor gyffrous ydy’r rhain (ac ydyn wir, maen nhw), yr hyn a fu ac a fydd yn trawsnewid bywydau ydy Crist, Croeshoeliedig ac Atgyfodedig, yn cynnig newyddion da trwy eraill. Ni ddaw bendith i’n Hardaloedd Gweinidogaeth, hyd yn oed gyda’r holl fuddsoddiad yma oni bai bod ein heglwysi’n byw y bywyd croeshoeliedig ac atgyfodedig. Mae Alffa’n gweithio, nid pan fo’r mân ddanteithion yn flasus, ond pan fo bywydau go iawn, wedi’u hail-ffurfio a’u hail-fowldio, hyd yn oed yn awr, yn adlewyrchu delwedd Achubwr y Groes a’r Bedd Gwag. Mae bywyd go iawn yn gofyn ffydd go iawn. Ac fe ddaw bendith go iawn a gras gan Grist, er a thrwy ei gleisiau, eto’n fyw.

Mae’n demtasiwn oesol i barhau i lusgo. Rhaid inni ymwrthod â hyn, gan mod i’n sicr y bydd Crist yn ein bendithio.

Mae heriau hefyd yn ein hwynebu ynghylch ein hadeiladau. Ac mae ffordd o ddisgrifio hyn gwahanu’r dasg oddi wrth ein cenhadaeth graidd, fel tase dim dolen-gyswllt rhwng adeiladau a ffydd. Fe welwyd sawl mynegiant newydd, hyfryd o eglwys, a honno’n eglwys atgyfodedig, wedi darfod yr hen un. Ac rydyn ni wedi bod yn dystion i boen, ofn, amheuaeth, gwewyr a dicter yn wyneb sôn am golli adeilad y buddsoddwyd cymaint ynddo. Mae penderfyniadau ynglŷn â brics a mortar, heblaw am y deinamig ysbrydol, yn allweddol. Chawn ni fyth brofi bywyd heb allu gosod o’r neilltu yr hyn sy’n marweiddio neu eisoes yn farw gorn. Gweithredoedd dewr o ofal ac amynedd ydy’r rhain ac mae rhaid eu hymarfer yn dda yma, ond rydw i’n sicr, fel y bu’n wir erioed, mai trwy brofi marwolaeth y gallwn brofi bywyd. Mae’n demtasiwn oesol i barhau i lusgo. Rhaid inni ymwrthod â hyn, gan mod i’n sicr y bydd Crist yn ein bendithio.

Argyhoeddiad Paul oedd mai yma, ym marwolaeth Crist, y mae grym Duw

Dewch imi rŵan droi at annerch pob yr un ohonon ni sydd yma heddiw, frodyr a chwiorydd yng Nghrist. Dyma ni ar ddechrau Wythnos y Pasg ac yma yng Nghymun yr Eneinio (neu’r Crism, lle y’n gwahoddir ni i ystyried unwaith eto’r gwas dioddefus. Dylai’r hyn mae hwn yn ei olygu fod yn bennaf ac yn flaenaf yn ein meddyliau ar hyn o bryd, gan mai yma fe’n tywysir ni at wraidd calon yr Efengyl a dirgelwch cariad Duw: nid marchog glew ar gefn ceffyl sy’n ein hebrwng ond dyn clwyfedig, toredig yn gwisgo archollion y ddynoliaeth arno. I’r Cristnogion cynnar, roedd hyn yn ddatguddiad chwyldroadol. Fe ddarllenwn yn llythyr Paul at y Galatiaid bod y groes yn wrthun i Iddewon gan fod marw ar bren yn gyfystyr â melltith (Gal. 3:13).

Os oedd hyn yn wrthun i rai, i eraill roedd yn gwbl hurt. Doedd gostyngeiddrwydd ddim yn rhinwedd ym myd Cenhedloedd yr henfyd. Gwawdiwyd gwendid – fe’i hystyriwyd yn beth israddol, pathetig a’r gwarth eithaf oedd methiant. Ond i’r rhai sy’n credu, mae Crist, y Melltigedig Un, yn ein hadfer o’n dieithrwch, gan ein harwain at Dduw. Argyhoeddiad Paul oedd mai yma, ym marwolaeth Crist, y mae grym Duw (1 Cor. 1:18).

Onid ein llawenydd ninnau (o aralleirio hen weddi o wahoddiad) yr wythnos hon ydy mynd eto hyd yn oed i Jerwsalem a gweld y peth yma sydd wedi digwydd? Y Crist yn marw ar groes, gan waedu’n ddiymgeledd, ein Ceidwad a’n Iachawdwr gwerthfawr? Onid oes angen i’n cyrff llesg a’n heneidiau gwag, poenus gael gwybod am y peth rhyfeddol hwn eto fyth? Dyma’r lle mae ein hiachawdwriaeth lawn – Yntau’n marw fel na bo raid inni farw eto.

Dewch imi ofyn i bob yr un ohonoch – a fuoch chi’n diffygio ers amser maith? Wedi’ch trethu a’ch trechu wrth geisio cyfarfod ag anghenion, galwadau a gofyniadau eraill? Ydych chi wedi dod i ben tennyn o ran rhoi a’r teimlad eich bod wedi’ch parlysu? Dyma’r dydd i chi. Syllwch a darganfyddwch y dyn rhyfeddol hwn unwaith eto, gweld o’r newydd ddyfnderoedd y cariad dwyfol, a gwybod iddo ddioddef drosoch chi a sefyll yn eich lle.

Dewch at Iesu Grist, at gwpan, nid o lid, ond sydd wedi’i felysu â maddeuant a gras.

Dewch imi droi at eiriau o wahoddiad. Dewch fel ag yr ydych at y bwrdd sanctaidd hwn. Nid oherwydd bod rhaid ichi ond yn hytrach oherwydd eich bod yn cael dod, a’ch bod yn gwybod eich angen tragwyddol am fywyd a llawenydd cynhaliol. Dewch at y bara a’r gwin. Dewch at Dduw’r gwas Croeshoeliedig sy’n eich arwain o farwolaeth i fywyd. Nid braint a mawredd mae’n eu cynnig. Ond ynddo Fo fe geir bywyd helaeth, rhyfeddol. Dewch at Iesu Grist, at gwpan, nid o lid, ond sydd wedi’i felysu â maddeuant a gras. Dewch i gyfarfod â’r gwas, yr Un sy’n gwasanaethu, y Brenin Tlawd.

Amen.


☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩

 

Bangor Cathedral,
Monday 15 April, 2019
Matthew 20:20-28

Although the thirst for power, prestige and position is not an especially religious sin neither is it a new one. We shouldn’t be surprised to find it therefore in the story we heard in the gospel for today from Matthew 20. Although there a couple of variations, the occasion is common to all the synoptic gospels if differently located.

Today I want us to do some Bible study, some textual work. I also want us to draw out the significance of the cross/resurrection dynamic to understand again our tasks as ministers in the light of this. But most of all I want us to hear again the call of Christ, the Crucified One to go further on and further into the life He has for us.

So to the text. Luke includes this story or something very like it in Luke 22:24f, but places the context for the call to serve inside the Last Supper and he inverts the order a little. For Luke the Last Supper is fundamentally about the way Christ served his disciples in loving and serving them. And the task ahead of taking the Kingdom to all people will only be accomplished when this kind of loving service becomes our inner clothing. The Gentiles are ‘benefactors’, exercising a kind of benevolent trusteeship over the masses always retaining control and authority. But Kingdom service is focused and intentional. It is not a passive or empty kindness. And whether we eat and drink in the Kingdom rests on whether this has been folded deeply within our souls rather than an adornment, a function or a performance.

Mark is all but identical to Matthew save Matthew’s inclusion of the boy’s mother as mouthpiece. Whether this is a detail that is included to save the boys from complete ignominy we cannot say but John records how Jesus mother was a kind of advocate too (John 2) so perhaps powerful women have been a part of the story and tradition far longer than we care to admit.

The radical liberal view of the story is that it is pure invention: in order to provide some re-assurance to the early Christians when key figures were either killed or jailed (this wasn’t in the script), their suffering was read back into the prophetic words of Jesus: these things were always going to happen because the Lord has seen and foretold it.

But a more compelling account in my view is the way Jesus understood and consistently taught about the Kingdom. The Gentiles lord it over others (the Greek is ‘Kupienier’) not as an abuse of power but because they do not know the true nature of life in the Kingdom of God: here greatness is service, to win we must lose, to claim we must forfeit.

To drink the cup Christ drinks is to follow him to Calvary. Only here can there be life in all its fullness.

And it is of course the suffering servant who says these things. He is both teacher and practitioner. In the Old Testament the language of ‘cup’ (vs 22) almost always signified divine wrath and judgment – the enemies of God drank to the dregs the mixed cup of his anger (Psalm 75:8) and so too in Isaiah (51:17) it is the cup of judgment not wine which causes men to stagger. But here it is NOT the cup of wrath and anger but of love, service and suffering. To drink the cup Christ drinks is to follow him to Calvary. Only here can there be life in all its fullness.

There cannot be resurrection life without cross and Calvary. We are called, always, to embrace this extraordinary dynamic of dying with him that we may live with him too.

I want to address my ordained and licensed colleagues at this point, if I may? We face significant challenges ahead as a church but one thing is clear, even if unpacking it is less easy. And that is that Christ has called us as a Church to suffer. There cannot be a Suffering Christ and no suffering Body of Christ, His church. There cannot be resurrection life without cross and Calvary. We are called, always, to embrace this extraordinary dynamic of dying with him that we may live with him too. And I want to give you some pointers about how this must work itself out in our ministry.

You will all know that we are now committed to some ambitious plans for evangelism in the diocese:

  • we have committed to reconnecting the ancient paths and places – pilgrim ways with the gospel so that those who arrive may encounter God.
  • We have agreed to plant a new Welsh speaking community for new disciples with the capacity to create new ministers and to embrace a different way of being a 21st century young Welsh Christian.
  • We have also said we will support 5 entrepreneurial projects that can allow new church to grow within them.

Real life invites real faith. And real blessing and grace comes from a real Christ, bruised and alive.

But, exciting as these things are (and they really are) what will transform lives has always been the Christ, Crucified and Risen offering good news through others. Our Ministry Areas will not know blessing even with all this kind of investment unless our churches live the crucified and risen life. Alpha works not when the snacks are tasty but when real lives, reformed and reshaped, even now, reflect the image of a Crucified and Risen Saviour. Real life invites real faith. And real blessing and grace comes from a real Christ, bruised and alive.

Our temptation is to prolong. We must resist this temptation. And Christ I know will bless us.

We also face challenges relating to our buildings. And there’s a way of describing this which separates the task from our core mission as though buildings and faith have no connection. We have seen some quite beautiful new church, resurrection church, when the old has died. And we have also witnessed pain, fear, apprehension, grief and anger at the prospect of losing a building in which so much has been invested. Decisions about roof and mortar aside the spiritual dynamic is pivotal. We will not know life if we cannot lay down what is dying or dead. There are acts of courage, care and patience which need to be well practiced here but I am certain that, as has always been true, it is in experiencing death that we are able to experience life. Our temptation is to prolong. We must resist this temptation. And Christ I know will bless us.

Paul’s conviction was that here in the death of Christ, is the power of God

Let me now address each of us here today, brothers and sisters in Christ. We are at the start of Holy Week and here in this Chrism Eucharist, we are invited to consider again the suffering servant. And what this means must be our supreme concern at this moment. Because here we are taken to the very heart of the Gospel and the mystery of God’s love: there is no Knight in shining armour to encounter but a speared, broken and wounded man. For the first Christians this was seminal. We read in Paul’s letter to the Galatians that the cross was an offence to Jews because to die on the tree was to be cursed (Gal. 3:13). 

If this was offensive to some it was ridiculous to others. Humility in the ancient Gentile world was not a virtue. Weakness was disdainful. To be weak was denigrating and pathetic and failure was the ultimately degradation. But for those who believe, Christ the Cursed One redeems us from alienation and brings us to God. Paul’s conviction was that here in the death of Christ, is the power of God (1 Cor. 1:18).

Isn’t it our joy (forgive the reworking of an old bidding prayer) this week to go again even unto Jerusalem and see this thing that has come to pass? The Christ dying on a cross, bleeding helplessly, our precious Saviour and Redeemer? Don’t our tired eyes and aching, empty souls need to know again this extraordinary thing? Here is our full salvation, He dies that we might die no more.

May I ask you, each and every one whether you have been running for too long on empty? On the needs, demands, meetings and needs of others? Are you spent on giving and reduced to a kind of paralysis? This day is for you. To behold the man once more, to see the depths of divine love, to know that he suffered for you and stood in your stead.

Come to the Crucified servant God who leads you from death to life. He does not offer privilege not prestige. But in Him there is wonderful abundant life

Let me turn words to invitation. Come as you are to this holy table. Not because you must but because you may and know your everlasting need of life and sustaining joy. Come to bread and wine. Come to the Crucified servant God who leads you from death to life. He does not offer privilege not prestige. But in Him there is wonderful abundant life. Come to Jesus Christ, to a cup not of wrath but sweetened by forgiveness and grace. Come meet the Servant Lord.

Amen.

Haelioni a gwaddol y Grawys : cyflwyniad

H
Dilyn Grawys

Dilyn Grawys wrth iddo ddechrau'r wythnos hon, gyda'n cwrs cyntaf i Gymru gyfan. Byddwn yn archwilio ffydd a dyfnhau ein hysbrydolrwydd yn y chwe wythnos sy'n arwain at y Pasg.Gwyliwch Esgob Bangor, Andy John, bob wythnos wrth iddo edrych ar sut mae haelioni ac etifeddiaeth yn effeithio ar ein bywydau bob dydd, a lawrlwythwch y cwrs cyfan o'n gwefan yn cym.eglwysyngnghymru.org.ukYn y ffilm heddiw, mae'r Esgob Andy yn cyflwyno'r cwrs.

Posted by The Church in Wales on Wednesday, 6 March 2019
gyda fi, Esgob Bangor!


Generosity and the inheritance of Lent : an introduction

G
Follow Lent

Follow Lent, as it starts this week, with our first all-Wales course. We'll be exploring faith and deepening our spirituality in the six weeks leading up to Easter. Watch the Bishop of Bangor each week as he explores how generosity and inheritance affect our daily lives and download the full course from our website at churchinwales.org.ukIn today's film, the Archbishop of Wales, John Davies, introduces the course.

Posted by The Church in Wales on Thursday, 28 February 2019
by the Archbishop of Wales, John Davies

Grawys 2019 Lent

G

Bu’r Grawys yn gyfnod ar gyfer hunanymholiad ers y dyddiau cynharaf o fywyd Cristnogol. Mae rhan o hyn wedi cynnwys rhai disgyblaethau megis ymprydio.

Yn ystod y Grawys, rwy’n bwriadu ymprydio ar ddydd Sadwrn fel rhan o dynnu’n agosach at Grist ac i adnewyddu fy nibyniaeth arno. Nid ydym yn byw ar fara yn unig.

Os ydych chi’n teimlo y gallwch naill ai ymuno â mi neu ddod o hyd i ddiwrnod arall neu ryw ddisgyblaeth arall sy’n cynnig rhywbeth tebyg i chi, gwnewch hynny. Boed i Grist fod yn gymorth i chwi oll.Haelioni a Gwaddol y Grawys yw teitl llyfr y Grawys eleni sydd wedi’i gomisiynu gan grŵp stiwardiaeth y Dalaith GenRus a’i baratoi gan y Parchedig Janet Fletcher.

Defnyddiwch hi a gweddïaf bydd y llyfr hwn yn ein helpu ni i gyd i ddod yn agosach at Dduw yn ystod y Grawys eleni.


☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩


Lent has been a period for self examination since the earliest days of Christian life. Part of this has involved certain disciplines such as fasting.


During Lent, I intend to fast on Saturdays as a part of drawing nearer to Christ and renewing my dependence on Him. We do not live by bread alone.


If you feel able to either join me or find an alternative day or some other discipline that offers you something similar, please do fulfil it. May Christ be your strength and stay.
 Generosity and the Inheritance of Lent is the title of this year’s Lent book which has commissioned by the Province’s GenRus stewardship group and prepared by Rev’d Janet Fletcher.

Please do use this book and I pray that it will help us all come closer to God during this Lent.

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta

canonrobert

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.