CategoryLlythyrau – Letters

Llythyr i Aelodau Seneddol ☩ Letter to MPs

L

Heddiw, rwyf wedi ysgrifennu at bob un o’r Aelodau Seneddol sydd newydd eu hethol ar gyfer ein Hesgobaeth. Rwyf yn tynnu sylw at faterion a gobeithiaf a gweddïaf bydd ar eu calonnau hwythau hefyd, fel gweision y bobl.

13eg Rhagfyr 2019

Annwyl AS,

Rwy’n ysgrifennu i’ch llongyfarch ar eich etholiad diweddar fel AS. Rwyf am eich sicrhau y gweddïr amdanoch yn rheolaidd yn yr Esgobaeth a’n bod yn gwerthfawrogi’r heriau yr ydych yn eu hwynebu wrth ichi gychwyn ar eich cyfrifoldeb newydd mewn gwasanaeth.

Byddwch yn ymwybodol ein bod yn wynebu heriau sylweddol sy’n gymdeithasol, economaidd ac ysbrydol ledled Gogledd Orllewin Cymru. Rydym wedi profi cynnydd yn nifer y rhai sy’n ddigartref ac mae un o’r gweithrediadau banc bwyd mwyaf (ym Mangor) wedi nodi cynnydd yn y galw sy’n fwy na 100% yn y 18 mis diwethaf. Mae nifer y bobl sy’n dioddef o faterion iechyd meddwl hefyd yn cynyddu ac yn rhoi baich ar gymunedau sydd heb y gallu i gynnig y math o gefnogaeth arbenigol sydd ei hangen. Byddwch hefyd yn gwybod bod rhannau o gymdeithas yn ystyried eu dyfodol gyda phryder p’un ai mewn perthynas â newidiadau i daliadau ffermio neu’r ffordd y mae’r economi wledig yn aml yn cael ei hanghofio a’i gwthio i’r cyrion.

Hoffwn annog arnoch chi yn benodol eich cefnogaeth i gynnal y gyllideb cymorth dramor gyfredol sydd nid yn unig yn sicrhau’r rheini sy’n llawer mwy agored i niwed nag yr ydym yn cael ein cefnogi ond sy’n darparu’r sefydlogrwydd sy’n cynhyrchu hadau dinesig a sefydlogrwydd cymunedau.

Nid yw’r cyfraniad Cristnogol i ddadl wleidyddol yn bleidiol ond mae’r rhinweddau sy’n annwyl gennym yn sylweddol. Dysgodd Iesu Grist y dylai ein cymydog yn ogystal â ni ein hunain ddarparu’r cymhelliant a’r ffocws ar gyfer ymgysylltu a blaenoriaethau – nid yw’n ddigon ceisio’r hyn sydd er ein budd ein hunain yn unig. Rwy’n mawr obeithio y byddwch chi’n blaenoriaethu ac yn cefnogi’r polisïau hynny sy’n cydnabod sefyllfa’r rhai sydd angen ein help yn anad dim.

Edrychaf ymlaen at weithio gyda chi i hyrwyddo cymdeithas dda yng Ngogledd Orllewin Cymru a byddwn yn gwerthfawrogi cyfle i gwrdd â chi yn y dyfodol agos.

Yr eiddoch yn gywir

+ Andrew Bangor

Today I have written to each of the newly elected MPs for our Diocese to highlight the issues which, as servants of the people, I hope and pray will be on their hearts as well.

13th December

Dear MP,

I am writing to congratulate you on your recent election as MP. I want to assure you that you will be prayed for regularly in the diocese and that we appreciate the challenges you face as you commence your new responsibility in service.

You will be aware that we face significant challenges which are societal, economic and spiritual across North West Wales. We have experienced an increase in the number of those who are homeless and one of the largest foodbank operations (in Bangor) has reported an increase in demand that is in excess of 100% in the last 18 months. The number of people who are suffering from mental health issues is also increasing and placing a burden on communities ill equipped to offer the kind of specialist support needed. You will also know that parts of society are contemplating their future with concern whether in relation to changes to farming payments or to the way the rural economy is often forgotten and marginalised.

I wish to urge upon you in particular your support for the maintenance of the current overseas aid budget which not only ensures those far more vulnerable than we are supported but provides the stability which generates seeds of civility and the stability of communities. 

The Christian contribution to political debate is not partisan but the virtues we hold dear are significant. Jesus Christ taught that our neighbour as well as ourselves should provide the motivation and focus for engagement and priorities – it is not enough to simply seek what is in our own interests. I very much hope you will prioritize and support those policies which recognize the situation of those who need our help most of all.

I look forward to working with you for the furthering of good society in North West Wales and would value an opportunity to meet with you in the near future.

Yours sincerely

+Andrew Bangor

Pryderon Dwys ☩ Grave Concerns

P

Ar ran Esgobion yr Eglwys yng Nghymru, dw i wedi ysgrifennu at Boris Johnson – Brif Weinidog y Deyrnas Unedig – yn mynegi ein “pryderon dwys” am ohirio’r Senedd a rhagolygon Brecsit heb gytundeb.

Darllenwch mwy wrth glicio yma neu welwch y llythyr isod.

On behalf of the Church in Wales Bishops, I have written to Boris Johnson – the Prime Minister of the UK – to express “grave concerns” over the suspension of Parliament and the prospect of a no-deal Brexit.

Read more by clicking here or see the letter below.

Llythyrau – Letters

L

Byddaf yn cyhoeddi nifer o lythyrau’r Esgob eleni i ddelio â materion yn y Dalaith a’r Esgobaeth.

Mae fy llythyr cyntaf yn mynd i’r afael â datganiad yr Esgobion yn y Corff Llywodraethol diweddar ynglŷn â darpariaeth fugeiliol ar gyfer y rhai sydd mewn perthnasoedd o’r un rhywedd.

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩


I will be issuing several Bishop’s letters this year to deal with Provincial and Diocesan matters.

My first letter addresses the Bishops statement at the recent Governing Body on pastoral provision for those in same gender relationships.

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta

canonrobert

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.